Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

profesor nadzwyczajny

Katedra Dialektologii Polskiej i Logopedii (Likwidacja od 01.10.2017r.) Wydział Filologiczny

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy spełniają następujące kryteria:

1. posiadają:

 • stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie językoznawstwa, specjalność logopedia,
 • ukończone studia specjalistyczne dające uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy,
 • doświadczenie zawodowe w pracy z osobami mającymi zaburzenia mowy,
 • doświadczenie dydaktyczne w pracy ze studentami,
 • dorobek naukowy w postaci monografii, artykułów w recenzowanych czasopismach ogólnopolskich lub zagranicznych poświęconych logopedii;

2. spełniają wymagania art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm. ) tj :

 • mają pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie zostały ukarane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
 • nie zostały ukarane karą dyscyplinarną wymienioną w art. 140 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym /tj karą pozbawienia prawa wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony/,
 • korzystają z pełni praw publicznych.

Kandydat przystępujący do konkursu przedkłada następujące dokumenty:

 • podanie do Rektora UŁ z prośbą o zatrudnienie,
 • kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie www.uni.lodz.pl),
 • życiorys z uwzględnieniem pracy naukowej i dydaktycznej,
 • wykaz publikacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, w szczególności: dyplomu ukończenia studiów wyższych, dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora, dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego, dyplomu specjalisty, posiadanych certyfikatów.

Informacje

Data ogłoszenia: 20 maja 2016 Termin nadsyłania ofert: 3 czerwca 2016 Termin rozstrzygnięcia: 6 czerwca 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Dialektologii Polskiej i Logopedii (Likwidacja od 01.10.2017r.) Miasto: Łódź Stanowisko: profesor nadzwyczajny Dyscyplina naukowa: nauki humanistyczne Wymiar godzinowy: pełen etat