Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

profesor nadzwyczajny

Katedra Biofizyki Ogólnej Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać wymogi art. 109 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 wraz ze zmianami).

Kandydat zostanie zatrudniony w zespole zajmującym się badaniem biologicznych właściwości dendrymerów i ich możliwych zastosowań medycznych:

 • oddziaływanie dendrymerów z białkami
 • oddziaływanie dendrymerów z kwasami nukleinowymi
 • oddziaływanie dendrymerów z lipidami

Badania będą prowadzone w warunkach in vitro. Ponadto, Kandydat będzie zajmował się planowaniem badań naukowych z zakresu nauk biologicznych i biomedycznych.

Kandydat powinien spełniać następujące kryteria: posiadać dyplom uzyskania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biofizyka, uzyskanym co najmniej rok przed datą ogłoszenia konkursu; spełniać warunki pozytywnej oceny zgodnie z zasadami oceny okresowej pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału BiOŚ UŁ zatrudnionych na stanowisku profesora nadzwyczajnego, zatwierdzonych przez Senat UŁ w dniu 18 listopada 2013 r. (Uchwała nr 232); sprawować po dacie wszczęcia postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego funkcję kierownika projektu badawczego lub dydaktycznego, pozyskanego samodzielnie w postępowaniu konkursowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym (w przypadku złożenia projektu badawczego wymagane jest uwzględnienie finansowania stypendium doktoranckiego przez cały okres realizacji projektu, o ile zasady konkursu tego nie wykluczają) lub wykazać się złożeniem, jako kierownik, formalnie poprawnego wniosku o finansowanie projektu badawczego lub dydaktycznego w postępowaniu konkursowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym; posiadać znaczący dorobek naukowy z zakresu biofizyki medycznej; posiadać minimum 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu badań biofizycznych, metod instrumentalnych, posiadać doświadczenie w kształceniu kadry naukowej i opiniowaniu dorobku naukowego; wykazywać znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz
z wymienionymi poniżej załącznikami:

 • kwestionariusz osobowy,
 • życiorys,
 • odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora habilitowanego nauk biologicznych,
 • oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie Jej/Jego podstawowym miejscem pracy
  w rozumieniu w/w ustawy,
 • dokumenty potwierdzające stopień znajomości języka polskiego (w przypadku obcokrajowców),
 • wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych.
 • kandydatów z Wydziału BiOŚ UŁ obowiązuje dołączenie wniosku od bezpośredniego przełożonego
  o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego wraz z opinią.

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych tylko z wybranymi osobami.

Dojazd i pobyt odbywa się na koszt własny kandydata.

Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia.

Informacje

Data ogłoszenia: 18 maja 2016 Termin nadsyłania ofert: 27 maja 2016 Termin rozstrzygnięcia: 30 maja 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Biofizyki Ogólnej Miasto: Łódź Stanowisko: profesor nadzwyczajny Dyscyplina naukowa: nauki biologiczne Wymiar godzinowy: pełen etat