Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

adiunkt

Zakład Socjologii Płci i Ruchów Społecznych Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Zakład Socjologii Płci i Ruchów Społecznych IS

Miasto: Łódź

Stanowisko: adiunkt

Dyscyplina naukowa: socjologia

Data ogłoszenia: 18. 05. 2016r.

Termin składania ofert: 08. 06. 2016r.

Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl (http:/www.uni.lodz.pl)

Dodatkowe informacje: Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:

Zakład Socjologii Płci i Ruchów Społecznych

Instytut Socjologii

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43

90-214 Łódź

pokój A 114

Telefon kontaktowy: (42) 635-52-56, email: socgender@uni.lodz.pl

Słowa kluczowe: konkurs na stanowisko adiunkta, socjologia, socjologia przemian społecznych, socjologia płci, socjologia ruchów społecznych, funkcjonowanie demokracji, analiza jakościowa

Opis:

Kandydat/ka na w/w stanowisko powinien/powinna spełniać wymogi art. 109 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.)
z późniejszymi zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz
o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455), w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 października 2011 r.

Wymagania wobec kandydatki/kandydat:

 • Posiadanie stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie socjologii;
 • Zainteresowania naukowe i badawcze z zakresu socjologii przemian społecznych, socjologii płci, socjologii ruchów społecznych, społecznej problematyki funkcjonowania współczesnej demokracji przedstawicielskiej;
 • Posiadanie dorobku publikacyjnego w zakresie socjologii, socjologii płci, socjologii ruchów społecznych, społecznej problematyki funkcjonowania współczesnej demokracji przedstawicielskiej, w tym - w recenzowanych monografiach i czasopismach naukowych (w języku polskim i w językach obcych);
 • Odbycie stażu naukowo-badawczego typu post-doc. związanego z problematyką socjologii ruchów społecznych, analiz genderowych, socjologicznej refleksji nad stanem i przyszłością demokracji oraz przemianami współczesnego społeczeństwa;
 • Doświadczenie w przygotowywaniu wniosków i kierowaniu realizacją zespołowych projektów badawczych dotyczących społecznych nierówności płci i kulturowych uwarunkowań zjawisk społecznych,w tym – współfinansowanych ze środków EFS, KE i/lub finansowanych przez NCN;
 • Doświadczenie w zakresie konceptualizacji i realizacji indywidualnych badań własnych – teoretycznych i empirycznych z zakresu socjologii płci, socjologii ruchów społecznych, socjologii przemian społecznych;
 • Doświadczenie w prowadzeniu analiz socjologicznych metodami jakościowymi;
 • Przygotowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych na kierunkach socjologia, pomoc społeczna;
 • Duże doświadczenie w opracowywaniu autorskich programów i prowadzeniu specjalizacyjnych zajęć dydaktycznych w zakresie szczegółowej problematyki z obszaru socjologii płci i socjologii ruchów społecznych, podstaw socjologii, funkcjonowania demokracji na płaszczyźnie społecznej, socjologii mezzostruktur;
 • Duże doświadczeniew kierowaniu pracami licencjackimi i magisterskimi z zakresu socjologii ruchów społecznych, socjologii przemian społecznych, socjologii płci, funkcjonowania instytucji i organizacji społecznych w kontekście procesu samoorganizacji społeczeństwa oraz realizacji wartości demokratycznych;
 • Aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych – ogólnopolskich i międzynarodowych, w tym dotyczących problemów kształcenia na poziomie wyższym;
 • Biegła znajomość języka polskiego;
 • Dobra znajomość języka francuskiego w mowie i piśmie;

Zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych tylko z wybranymi osobami.

Pozytywny przebieg procesu kwalifikacyjnego nie gwarantuje zatrudnienia.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane
do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

- kwestionariusz osobowy z dwoma zdjęciami;

- CV;

- odpis dyplomu doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie socjologii;

- wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, wystąpień na konferencjach);

- dokumenty potwierdzające udział w projektach naukowych/badawczych finansowanych
z krajowych i europejskich funduszy (NCN/EFS);

- lista ostatnio prowadzonych zajęć dydaktycznych;

- oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie Jej/Jego podstawowym miejscem pracy
w rozumieniu ustawy o szkolnictwie wyższym.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 14. 06. 2016 r.

Informacje

Data ogłoszenia: 18 maja 2016 Termin nadsyłania ofert: 8 czerwca 2016 Termin rozstrzygnięcia: 14 czerwca 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Zakład Socjologii Płci i Ruchów Społecznych Miasto: Łódź Stanowisko: adiunkt Dyscyplina naukowa: socjologia Wymiar godzinowy: 1/1