Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

starszy wykładowca posiadający stopień naukowy doktora

Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

Miasto: Łódź

Stanowisko: straszy wykładowca

Dyscyplina naukowa: ekonomia

Data ogłoszenia: 19 maja 2016r.

Termin składania ofert: 9 czerwca 2016r.

Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenie na konkurs: email: sekremsg@uni.lodz.pl lub osobiście

Katedra Międzynarodowych

Stosunków Gospodarczych

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

ul. POW 3/5

90-255 Łódź

Telefon kontaktowy: (+48) 42 633 08 57

Słowa kluczowe: konkurs na stanowisko starszego wykładowcy, międzynarodowe stosunki gospodarcze, finanse międzynarodowe

Opis:

Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać wymogi art. 109 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.)
z późniejszymi zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455), w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 października 2011 r.

Wymagania wobec kandydata:

 • Tytuł doktora nauk ekonomicznych
 • Specjalność naukowa z zakresu finansów międzynarodowych i rynków finansowych
  ze szczególnym uwzględnieniem:

- bankowości międzynarodowej,

- zarządzania strategicznego finansami przedsiębiorstw międzynarodowych,

- międzynarodowej integracji finansowej,

- międzynarodowego systemu walutowego,

- międzynarodowych przepływów kapitałowych.

 • Bardzo dobra znajomośćjęzyka angielskiego (w stopniu ogólnym i business English) i innego języka obcego w stopniu minimum podstawowym
 • Realizacja obowiązujących programów nauczania zgodnie z kryteriami Krajowych Ram Kwalifikacji oraz umiejętności ich opracowywania
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office, Internet, SAP), znajomość specyfiki Dealing Room i aplikacji Thomson Reuters i jej wykorzystanie na zajęciach
  ze studentami
 • Umiejętność redagowania tekstów naukowych
 • Umiejętnośćsamodzielnego poszerzania wiedzy i prowadzenia badań naukowych (zdolności analityczne, umiejętność formułowaniawniosków)
 • Umiejętność pracy w zespole i zdolności organizacyjne (np. doświadczenie
  w organizacji konferencji naukowych)
 • Doświadczenie w składaniu wniosków i pozyskiwaniu grantów na badania naukowe
 • Doświadczenie w pracy naukowo-dydaktycznej i co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy na uczelni wyższej
 • Doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku w sektorze finansowym
 • Pełna dyspozycyjność i gotowość do pracy na studiach stacjonarnych
  i niestacjonarnych wszystkich stopni

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych tylko z wybranymi osobami.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

 • kwestionariusz osobowy z dwoma zdjęciami,
 • życiorys,
 • odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora,
 • informację dotyczącą znajomości języka angielskiego,
 • informację o dorobku naukowym i dydaktycznym.
 • świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu,
 • opinię z ostatniego miejsca pracy.

Osoba zatrudniona poza UŁ powinna złożyć dodatkowo:

Termin rozstrzygnięcia konkursu – do 14 czerwca 2016r.Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź. Dane zbierane są dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Klauzula dla kandydata do pracy

Informacje

Data ogłoszenia: 19 maja 2016 Termin nadsyłania ofert: 9 czerwca 2016 Termin rozstrzygnięcia: 14 czerwca 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Miasto: Łódź Stanowisko: starszy wykładowca posiadający stopień naukowy doktora Dyscyplina naukowa: ekonomia Wymiar godzinowy: pełen