Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

starszy wykładowca

Katedra Wymiany Międzynarodowej Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Wymiany Międzynarodowej

Miasto: Łódź

Stanowisko: starszy wykładowca

Dyscyplina naukowa: ekonomia

Data ogłoszenia: 19.05.2016r.

Termin składania ofert: 09.06.2016r.

Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:

ul. POW 3/5, 90-255 Łódź,pokój B203

Telefon kontaktowy 42 635 52 10

e-mail: katedrawm@uni.lodz.pl

Słowa kluczowe: konkurs na stanowisko starszego wykładowcy, ekonomia, międzynarodowe stosunki gospodarcze

Opis:

Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać wymogi art. 109 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.) z późniejszymi zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455), w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 października 2011 r.

Wymagania wobec kandydata:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie ekonomii,
 • specjalność naukowa międzynarodowe stosunki gospodarcze ze szczególnym uwzględnieniem:
 • dorobek publikacyjny po doktoracie z zakresu ekonomii międzynarodowej, potwierdzony min. 30 publikacjami w czasopismach krajowych lub/i zagranicznych,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,
 • co najmniej 5 letni staż pracy naukowej w wyższej uczelni,
 • doświadczenie związane z realizacją projektów badawczych (przynajmniej jeden grant NCN),
 • biegła znajomość języków obcych (wymagany język angielski) – kandydat będzie prowadził zajęcia w językach obcych na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze,
 • umiejętność prowadzenia zajęć w formie case study,
 • umiejętności interpersonalne,
 • umiejętność obsługi komputera (znajomość przynajmniej MS Office, Internetu),
 • umiejętność wykorzystania Excela do sporządzania analiz ekonomicznych.
 • polityki handlowej,
 • światowego systemu handlu,
 • polityki ochrony środowiska i zasad zrównoważonego rozwoju,
 • internacjonalizacji przedsiębiorstw,

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych tylko z wybranymi osobami

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

 • kwestionariusz osobowy z dwoma zdjęciami,
 • życiorys,
 • odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora,
 • informację o dorobku naukowym i dydaktycznym.
 • świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu,
 • opinia z ostatniego miejsca pracy.

Osoba zatrudniona poza UŁ powinna złożyć dodatkowo:

Termin rozstrzygnięcia konkursu – do 14.06.2016r.


Informacje

Data ogłoszenia: 19 maja 2016 Termin nadsyłania ofert: 9 czerwca 2016 Termin rozstrzygnięcia: 14 czerwca 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Wymiany Międzynarodowej Miasto: Łódź Stanowisko: starszy wykładowca Dyscyplina naukowa: ekonomia Wymiar godzinowy: pełen