Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

asystent

Katedra Metod Statystycznych Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Metod Statystycznych

Miasto: Łódź

Stanowisko: asystent (stanowisko naukowo-dydaktyczne)

Dyscyplina naukowa: ekonomia, matematyka

Data ogłoszenia: 18 maja 2016 r.

Termin składania ofert: 8 czerwca 2016 r.

Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje: Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:

Katedra Metod Statystycznych

Instytut Statystyki i Demografii

Uniwersytet Łódzki

ul. Rewolucji 1905 r. nr 41

90-214 Łódź

Telefon kontaktowy: 42 635 51 82

Słowa kluczowe: konkurs na stanowisko asystenta, matematyka

Opis:

Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać wymogi art. 109 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.)
z późniejszymi zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455), w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 października 2011 r.

Kandydat powinien posiadać dyplom ukończenia studiów magisterskich w zakresiematematyki. Ze względu na konieczność prowadzenia zajęć dydaktycznych, od Kandydata wymagana jest znajomość zagadnień z zakresu takich przedmiotów, jak: statystyka, statystyka matematyczna, technologie informacyjne, matematyka oraz biegła znajomość języka angielskiego.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

  • kwestionariusz osobowy z dwoma zdjęciami,
  • życiorys,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • oświadczenie (na specjalnym druku dostępnym w Dziale Spraw Pracowniczych UŁ), że Kandydat spełnia wymogi art. 109 ust. 1 ustawy oraz oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy,
  • zaświadczenie lekarza medycyny pracy dopuszczające do pracy na w/w stanowisku,
  • świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu,
  • opinia z ostatniego miejsca pracy.

Osoba zatrudniona poza UŁ powinna złożyć dodatkowo:

Termin rozstrzygnięcia konkursu – 9 czerwca 2016 r.

Informacje

Data ogłoszenia: 18 maja 2016 Termin nadsyłania ofert: 8 czerwca 2016 Termin rozstrzygnięcia: 10 czerwca 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Metod Statystycznych Miasto: Łódź Stanowisko: asystent Dyscyplina naukowa: ekonomia Wymiar godzinowy: pełen