Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

adiunkt

Katedra Makroekonomii Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny,

Katedra Makroekonomii

Miasto: Łódź

Stanowisko: adiunkt

Dyscyplina naukowa: nauki ekonomiczne, ekonomia

Data ogłoszenia: 20 maja 2016 r.

Termin składania ofert: 09 czerwca 2016 r.

Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje: Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:

Katedra Makroekonomii

Instytut Ekonomii

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

ul. Rewolucji 1905 r. nr 41 (pok. A425)

90-214 Łódź

Telefon kontaktowy: (42) 635 51 40; (42) 635 51 58; e-mail: lucynaf@uni.lodz.pl

Słowa kluczowe: ekonomia, makroekonomia, polityka makroekonomiczna

Opis:

Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać wymogi art. 109 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.)
z późniejszymi zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455), w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 października 2011 r.

Kandydat powinien:

  • posiadać dyplom doktora nauk ekonomicznych,
  • znać biegle język obcy, w szczególności angielski (wskazany certyfikat),
  • posiadać kompetencje i umiejętności w zakresie analiz ilościowych,

-wykazywać zainteresowanie problematyką teorii ekonomii, makroekonomii

i polityki makroekonomicznej.

(inne wymagania wobec kandydatów)

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

  • kwestionariusz osobowy z dwoma zdjęciami,
  • życiorys,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • informację dotyczącą znajomości języka obcego, w szczególności angielskiego (np. Certificate In Advanced English).
  • świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu,
  • opinia z ostatniego miejsca pracy.

Osoba zatrudniona poza UŁ powinna złożyć dodatkowo:

Termin rozstrzygnięcia konkursu – do 14 czerwca 2016 r.

Informacje

Data ogłoszenia: 20 maja 2016 Termin nadsyłania ofert: 9 czerwca 2016 Termin rozstrzygnięcia: 14 czerwca 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Makroekonomii Miasto: Łódź Stanowisko: adiunkt Dyscyplina naukowa: nauki ekonomiczne