Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

asystent

Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi . Wydział Zarządzania

Wymagania:
Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria merytoryczne:
- uzyskany tytuł magistra w dziedzinie nauk ekonomicznych z zakresu zarządzania;
- wiedza z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, ze szczególnym uwzględnieniem nowych trendów/kierunków rozwoju zarządzania zasobami ludzkimi;
- udokumentowane doświadczenie w pracy dydaktycznej na uczelni wyższej (minimum 2 lata) z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, w tym: zarządzania zasobami ludzkimi w firmach międzynarodowych i w branży TSL oraz rozwoju umiejętności interpersonalnych (wraz z referencjami) - na poziomie licencjackim i magisterskim w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym;
- zainteresowania badawcze w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, udokumentowane dorobkiem naukowym w postaci publikacji w języku polskim oraz udziałem w konferencjach naukowych;
- biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędna do prowadzenia zajęć dydaktycznych, przygotowywania tekstów naukowych oraz wygłaszania referatów konferencyjnych w tym języku;
- biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, niezbędna do prowadzenia zajęć dydaktycznych, współpracy międzynarodowej, przygotowywania tekstów naukowych i wygłaszania referatów konferencyjnych w tym języku;
- udokumentowane doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu warsztatów dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Dodatkowymi atutami w ubieganiu się o stanowisko będą:
- doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi na studiach podyplomowych;
- ukończone kursy: w zakresie administracji kadrowej (Specjalista ds. Kadr i Płac) oraz pisania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFS;
- udział w projektach finansowanych z funduszy europejskich;
- doświadczenie w pracy w biznesie.
Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora UŁ oraz załączniki wymienione poniżej:
- kwestionariusz osobowy,
- CV z uwzględnieniem dorobku naukowo-dydaktycznego,
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
- informację dotyczącą stopnia znajomości języka polskiego (w przypadku obcokrajowców),
- dokumenty potwierdzające wymagania określone w ogłoszeniu (m.in. wykaz publikacji, udział w konferencjach, prowadzone zajęcia dydaktyczne, zaświadczenia).
Termin rozstrzygnięcia konkursu – 27.06.2016r.

Informacje

Data ogłoszenia: 25 maja 2016 Termin nadsyłania ofert: 7 czerwca 2016 Termin rozstrzygnięcia: 27 czerwca 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi . Miasto: Łódź Stanowisko: asystent Dyscyplina naukowa: nauki o zarządzaniu Wymiar godzinowy: pełny