Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

starszy wykładowca posiadający stopień naukowy doktora

Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej Wydział Zarządzania

Wymagania:
Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria merytoryczne:

- stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych;
- co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku dydaktycznym lub naukowo-dydaktycznym;
- doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim z zakresu: przedsiębiorczości, finansowania małej firmy oraz zagadnień związanych z zarządzaniem innowacjami, w tym z dziedziny komercjalizacji wiedzy i technologii;
- biegłą znajomość języka polskiego, znajomość języka angielskiego, w tym doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć na uczelni wyższej w języku angielskim;
- doświadczenie organizacyjne w pracy na uczelni wyższej;
- umiejętność obsługi komputera (MS Office, Internet);
- umiejętność pracy w zespole;
- sumienność i obowiązkowość.
Dodatkowym atutem będzie
- doświadczenie w realizacji (w odniesieniu do zarządzania oraz obsługi administracyjnej) projektów międzynarodowych realizowanych w ramach uczelni wyższej;
- bogaty dorobek publikacyjny (co najmniej dziesięć publikacji w czasopismach recenzowanych krajowych i zagranicznych oraz w monografiach);
- doświadczenie w nauczaniu e-learningowym.
Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć następujące dokumenty:
- kwestionariusz osobowy,
- CV z uwzględnieniem dorobku naukowo-dydaktycznego,
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
- informację dotyczącą stopnia znajomości języka polskiego (w przypadku obcokrajowców),
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
- dokumenty potwierdzające wymagania określone w ogłoszeniu (m.in. prowadzone zajęcia dydaktyczne, zaświadczenia).
- oświadczenie o spełnieniu wymagań art. 109, ust. 1 Ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr. 164, poz. 1365 z późn. zm.).
Dostarczona dokumentacja powinna być oznaczona adnotacją: „Konkurs nr.2/23”.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 27.06.2016 r.

Informacje

Data ogłoszenia: 25 maja 2016 Termin nadsyłania ofert: 7 czerwca 2016 Termin rozstrzygnięcia: 27 czerwca 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej Miasto: Łódź Stanowisko: starszy wykładowca posiadający stopień naukowy doktora Dyscyplina naukowa: nauki o zarzadzaniu