Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

adiunkt posiadający stopień naukowy doktora

Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej Wydział Zarządzania

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej.
Miasto: Łódź
Stanowisko: adiunkt w wymiarze pełnego etatu (stanowisko naukowo-dydaktyczne)
Dyscyplina naukowa: nauki o zarządzaniu
Data ogłoszenia: 25.05.2016
Termin składania ofert: 07.06.2016 (w przypadku przesłania pocztą decyduje data stempla pocztowego)
Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl
Dodatkowe informacje:
Wydział Zarządzania UŁ
Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej, p.240
ul. Matejki 22/26
90-237 Łódź
Telefon kontaktowy: 42 635 51 92
e-mail : zppp@uni.lodz.pl
Słowa kluczowe: konkurs na stanowisko adiunkta
Wymagania:
Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria merytoryczne:
- uzyskany tytuł doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu;
- udokumentowane doświadczenie w pracy dydaktycznej na uczelni wyższej (na stanowisku asystenta / adiunkta minimum 5 lat) z zakresu przedsiębiorczości, zarządzania MSP i innowacjami oraz z zakresu zarządzania rozwojem regionalnym;
- bogaty dorobek publikacyjny (co najmniej dziesięć publikacji w czasopismach recenzowanych krajowych i zagranicznych oraz w monografiach);
- doświadczenie związane z aktywnym udziałem w konferencjach naukowych krajowych (min 5) i zagranicznych (min 5);
- doświadczenie w przygotowaniu lub realizowaniu projektów badawczych;
- minimum średniozaawansowana znajomość języka angielskiego (potwierdzona certyfikatem) oraz pożądana znajomość drugiego języka kongresowego (niemiecki, francuski, hiszpański lub rosyjski) na poziomie średniozaawansowanym lub przynajmniej podstawowym (potwierdzona certyfikatem).
- biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędna do prowadzenia zajęć dydaktycznych, przygotowywania tekstów naukowych oraz wygłaszania referatów konferencyjnych w tym języku;
- doświadczenie organizacyjne w pracy na uczelni wyższej;
- umiejętność obsługi komputera (znajomość MS Office – Power Point, Excel),
Dodatkowymi atutami w ubieganiu się o stanowisko będą:
- doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym;
Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora UŁ oraz załączniki wymienione poniżej:
- kwestionariusz osobowy,
- CV z uwzględnieniem dorobku naukowo-dydaktycznego,
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
- wykaz publikacji,
- informację dotyczącą stopnia znajomości języka polskiego (w przypadku obcokrajowców),
- dokumenty potwierdzające wymagania określone w ogłoszeniu (m.in. publikacje, udział w konferencjach, prowadzone zajęcia dydaktyczne, zaświadczenia, certyfikaty).
- oświadczenie o spełnieniu wymagań art. 109, ust. 1 Ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr. 164, poz. 1365 z późn. zm.).
Dostarczona dokumentacja powinna być oznaczona adnotacją : „Konkurs nr. 1/25”.
Termin rozstrzygnięcia konkursu – 27.06.2016.

Informacje

Data ogłoszenia: 25 maja 2016 Termin nadsyłania ofert: 7 czerwca 2016 Termin rozstrzygnięcia: 27 czerwca 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej Miasto: Łódź Stanowisko: adiunkt posiadający stopień naukowy doktora Dyscyplina naukowa: nauki o zarządzaniu Wymiar godzinowy: pełny