Akty prawne

UTWORZONO2016-03-09 15:29, Tobiasz Wacławiak OPUBLIKOWANO2018-01-03 08:05, Tobiasz Wacławiak OSTATNIA MODYFIKACJA2018-01-03 09:05, Ewa Kikowska

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.


Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.