Misja UŁ

UTWORZONO2015-10-09 07:29, Małgorzata Stachurska-Skorzycka OPUBLIKOWANO2018-10-04 11:56, Sandra Plajzer OSTATNIA MODYFIKACJA2018-10-04 13:56, Małgorzata Stachurska-Skorzycka

"Rozum jest duszą wolności"
Gottfried Wilhelm Leibniz"Trzeba podważać wszystko, co się da podważyć, gdyż tylko w ten sposób można wykryć to, czego podważyć się nie da".
Prof. Tadeusz Kotarbiński, pierwszy rektor Uniwersytetu Łódzkiego


Wizja Uniwersytetu Łódzkiego – dokąd zmierzamy

Uniwersytet Łódzki będzie jedną z najlepszych w Polsce oraz liczącą się w Europie multidyscyplinarną uczelnią akademicką, reprezentującą doskonałość naukową i dydaktyczną. Będzie atrakcyjnym miejscem zdobywania wiedzy przez studentów z Polski i z zagranicy, a także prestiżowym miejscem pracy, prowadzenia badań naukowych i kształcenia na różnych poziomach zdobywania wiedzy. Uniwersytet Łódzki będzie kuźnią elit życia naukowego, społecznego i gospodarczego naszego regionu i kraju oraz cenionym partnerem do nawiązywania współpracy dla podmiotów krajowych i zagranicznych.


Misja Uniwersytetu Łódzkiego – jak działamy i kim jesteśmy

Misją Uniwersytetu Łódzkiego jest budowanie doskonałości naukowej oraz, poprzez doskonałość dydaktyczną, umożliwienie osiągnięcia sukcesu swoim studentom, ich rozwój jako światłych i odpowiedzialnych obywateli, oddanych w swoim życiu czynieniu wspólnego dobra.

Uniwersytet Łódzki rozwija na poziomie międzynarodowym badania podstawowe i stosowane. Prowadzi szkoły doktorskie i kształci młodą kadrę naukową. Przyczynia się do rozwoju ekonomicznego, społecznego i kulturowego regionu łódzkiego, Polski oraz Europy. Jest uczelnią nastawioną na współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi i dydaktycznymi, a także podmiotami z otoczenia społecznego, biznesowego i sektora publicznego.

Spełnienie wizji i misji UŁ jest związane z realizacją szeregu strategii szczegółowych w obszarach: badań naukowych, oferty edukacyjnej i jakości kształcenia, umiędzynarodowienia uczelni oraz zapewnienia materialnych warunków rozwoju uczelni. Realizacja każdej ze strategii szczegółowych jest podporządkowana realizacji następujących celów głównych:


Strategia badań naukowych

Cel 1: dzięki doskonałości naukowej przynależność do grupy najlepszych uczelni akademickich w Polsce.


Strategia oferty edukacyjnej i jakości kształcenia

Cel 2: dzięki doskonałości dydaktycznej posiadanie statusu uczelni oferującej studia na najwyższym poziomie.


Strategia umiędzynarodowienia uczelni

Cel 3: uzyskanie statusu uczelni na poziomie europejskim.


Strategia zapewnienia materialnych warunków rozwoju uczelni

Cel 4: uzyskanie długoterminowej stabilności finansowej.