Prorektor ds. ekonomicznych UŁ

UTWORZONO2015-10-09 10:06, Małgorzata Stachurska-Skorzycka OSTATNIA MODYFIKACJA2019-12-06 15:09, Natalia Halicka


Dr hab. Grzegorz Urbanek, prof. UŁurbanek3

Prof. Grzegorz Urbanek urodził się w 1964 r. w Łodzi. Jest absolwentem kierunku Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka na Uniwersytecie Łódzkim. Studia ukończył w 1988 roku. W roku 1999 uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, a w roku 2008 stopień doktora habilitowanego. Od 2008 roku jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Finansów i Strategii Przedsiębiorstwa UŁ. Jest kierownikiem Zakładu Wyceny i Zarządzania Wartością Przedsiębiorstwa. Od 2012 do 2016 roku pełnił funkcję Prodziekana ds. finansowych i rozwoju Wydziału Zarządzania UŁ. Jego główne zainteresowania naukowe to: zarządzanie wartością i wycena wartości przedsiębiorstwa oraz wycena aktywów niematerialnych i własności intelektualnej.


Kompetencje Prorektora ds. ekonomicznych


Do zakresu działania prorektora do spraw ekonomicznych należą sprawy:

1.nadzoru nad przygotowaniem założeń i planów rozwoju ekonomicznego Uczelni,

2. ustalania założeń planu rzeczowo-finansowego Uczelni i nadzoru nad jego realizacją,

3.nadzoru nad działalnością administracji na rzecz zapewnienia właściwych warunków finansowych, kadrowych i majątkowych UŁ,

4.nadzoru nad opłatami za studia w UŁ i rozpatrywania odwołań w sprawie ulg i zwolnień od opłat,

5.nadzoru nad sprawami gospodarczymi, remontowymi i nieruchomości,

6.nadzoru nad działalnością Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego,

7.zatrudniania pracowników bibliotecznych,

8.dotyczące innych działań wiążących się z przydzielonym zakresem kompetencji lub zlecone przez rektora na podstawie udzielonych pełnomocnictw.