Prorektor ds. kształcenia UŁ

UTWORZONO2015-10-09 10:16, Małgorzata Stachurska-Skorzycka OSTATNIA MODYFIKACJA2019-12-06 14:19, Natalia Halicka


Prof. dr hab. Sławomir Cieślakcieslak-s

Prof. Sławomir Cieślak urodził się w 1971 r. w Przedborzu (woj. łódzkie). Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Dyplom magistra prawa otrzymał w 1994 roku. W roku 1999 uzyskał stopień doktora nauk prawnych, a w roku 2008 stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. We wrześniu 2016 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał mu tytuł naukowy profesora nauk prawnych. Od 2017 r. jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Łódzkiego, a od 2018 roku – profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prof. Cieślak sprawował funkcję prodziekana WPiA UŁ w dwóch kadencjach: 2008 – 2012 oraz 2012 – 2016. Obecnie jest kierownikiem Katedry Postępowania Cywilnego I na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Prof. Sławomir Cieślak specjalizuje się w prawie postępowania cywilnego. Jest redaktorem naczelnym „Przeglądu Prawa Egzekucyjnego”.


Kompetencje Prorektora ds. kształcenia


Do zakresu działania prorektora do spraw kształcenia należą sprawy:

1. jakości kształcenia,

2. akredytacji,

3. programów kształcenia,

4. potwierdzania efektów uczenia się,

5. zajęć ogólnouczelniacych, w tym zajęć z WF, języków obcych, szkolenia bibliotecznego, szkoleń z zakresu własności intelektualnej i ochrony prawa autorskiego etc.,

6. stawiania wniosków w sprawie tworzenia i znoszenia kierunków studiów,

7. współpracy z administracją państwową i samorządową oraz przedsiębiorcami w celu dostosowania programów kształcenia do aktualnych potrzeb gospodarczych i społecznych - wspólnie z prorektorem ds. współpracy krajowej i międzynarodowej

8. nadzoru nad realizacją programów dydaktycznych finansowanych ze źródeł krajowych i międzynarodowych,

9. nadzoru nad organizacją studiów podyplomowych i kursów dokształcających,

10. nadzoru nad przebiegiem rekrutacji na studia I-III stopnia - wspólnie z prorektorem ds. studenckich,

11. nadzoru nad KIOD,

12. monitorowania losów absolwentów,

13. dotyczące innych działań wiążących się z przydzielonym zakresem kompetencji lub zleconych przez rektora na podstawie udzielonych pełnomocnictw.