Prorektor ds. nauki UŁ

UTWORZONO2015-10-09 10:24, Marta Krośnicka OSTATNIA MODYFIKACJA2019-12-07 11:14, Natalia Halicka


Prof. dr hab. Elżbieta Żądzińskanauki

Prof. Elżbieta Żądzińska urodziła się w 1967 r. w Sieradzu. Jest absolwentką Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego. Dyplom magistra biologii otrzymała w 1990 roku. W 1999 roku uzyskała stopień doktora nauk biologicznych, a w 2005 r. stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych. W 2014 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał jej tytuł profesora nauk biologicznych. W ciągu 25 lat pracy na Uniwersytecie Łódzkim, przeszła wszystkie stopnie kariery naukowej od pracownika naukowo-technicznego do profesora nadzwyczajnego, a od 1 marca 2015 roku – profesora zwyczajnego. Prof. Elżbieta Żądzińska w latach 2005 – 2008 pełniła funkcję Prodziekana Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska. Od 2008 do 2016 roku pełniła funkcję Dziekana tego Wydziału. Od 2014 roku jest honorowym wizytującym pracownikiem naukowym Uniwersytetu w Adelajdzie w Australii (Honorary Visiting Research Fellow School of Medical Sciences University of Adelaide). Jej główne kierunki badawcze to: biologia ludzkich populacji współczesnych i historycznych, wyznaczniki stresu populacyjnego (wskaźnik wtórnej proporcji płci, asymetria fluktuująca, zaburzenia proporcji wagowo-wzrostowych), odontologia.


Kompetencje Prorektora ds. nauki


Do zakresu działania prorektora do spraw nauki należą sprawy:

1. planowania i koordynacji badań naukowych w Uczelni,

2. zawierania umów na prace badawcze zamawiane przez podmioty zewnętrzne i nadzór nad ich realizacją,

3. nadzoru nad realizacją programów naukowych finansowanych ze źródeł krajowych i międzynarodowych,

4. konferencji, zjazdów i sympozjów naukowych,

5. nadzoru nad zaopatrzeniem w aparaturę naukową i dydaktyczną oraz jej eksploatacją,

6. nadzoru nad działalnością Wydawnictwa UŁ oraz przedkładanie wniosków o powołanie redaktora naczelnego, rady wydawniczej i redakcji merytorycznych,

7. nadzoru nad ochroną patentową, komercjalizacją wyników badań naukowych i ich wdrażaniem,

8. nadzoru nad działalnością terenowych stacji badawczych,

9. nagród dla nauczycieli akademickich,

10. kształcenia kadry naukowej (stopnie i tytuły naukowe),

11. nadzoru nad informacją naukową,

12 dotyczące innych działań wiążących się z przydzielonym zakresem kompetencji lub zleconych przez rektora na podstawie udzielonych pełnomocnictw.