Prorektor ds. studenckich UŁ

UTWORZONO2015-10-09 09:51, Marta Krośnicka OSTATNIA MODYFIKACJA2019-12-06 14:31, Natalia Halicka


Dr hab. Tomasz Cieślak, prof. UŁcieslak-t

W latach 1985–90 odbył studia polonistyczne w Uniwersytecie Łódzkim. W 1997 roku doktoryzował się z poezji dwudziestolecia międzywojennego pod kierunkiem prof. dr hab. Aliny Kowalczykowej Od 1998 pracował jako adiunkt. Zajmuje się głównie liryką XX wieku i najnowszą. Pisał m. in. o Tuwimie, Wacie, Herbercie, Białoszewskim, Szymborskiej, Różewiczu, Wojaczku, Sommerze, Świetlickim, Szlosarku, Różyckim, Honecie. Jest współzałożycielem ogólnopolskiego Stowarzyszenia Literackiego im. K. K. Baczyńskiego. 30 listopada 2012 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego. Od 1 stycznia 2014 roku pracuje w zespole Katedry Literatury i Tradycji Romantyzmu Uniwersytetu Łódzkiego.


Kompetencje Prorektora ds. studenckich


Do zakresu działania prorektora do spraw studenckich należą sprawy:

1. organizacji i nadzoru nad realizacją toku studiów na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich, stacjonarnych i niestacjonarnych ( w tym Filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim),

2. nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu studiów przez studentów i pracowników - wspólnie z prorektorem ds. kształcenia,

3. nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu studiów przez studentów i pracowników - wspólnie z prorektorem ds. kształcenia,

4. opieki nad studenckim ruchem naukowym i określania zasad udziału studentów i doktorantów w pracach badawczych Uczelni - wspólnie z prorektorem ds. nauki,

5. organizacji i nadzoru nad praktykami i wymianą studencką,

6. organizacji i nadzoru nad wyjazdami zagranicznymi w porozumieniu z prorektorem ds. współpracy krajowej i międzynarodowej,

7. współpracy z samorządem studenckim, samorządem doktorantów oraz organizacjami młodzieżowymi,

8. organizacji szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów i doktorantów,

9. potrzeb socjalno-bytowych, zdrowotnych i kulturalnych studentów i doktorantów,

10. rejestrowania i prowadzenia rejestru uczelnianych organizacji studenckich,

11. odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów i doktorantów,

12. dotyczące innych działań wiążących się z przydzielonym zakresem kompetencji lub zleconych przez rektora na podstawie udzielonych pełnomocnictw.