Prorektor ds. współpracy krajowej i międzynarodowej UŁ

UTWORZONO2015-10-09 10:29, Małgorzata Stachurska-Skorzycka OSTATNIA MODYFIKACJA2019-12-06 15:10, Natalia Halicka


Dr hab. Paweł Starosta, prof. UŁstarosta

Prof. Paweł Starosta urodził się w 1951 r. w Łodzi. Jest absolwentem XXXI LO im. Ludwika Zamenhofa oraz Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Dyplom magistra socjologii otrzymał w 1974 roku, w 1984 roku uzyskał stopień nauk humanistycznych, a w 1996 roku stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Na Uniwersytecie Łódzkim pracuje od roku 1973. Od 1997 jest profesorem nadzwyczajnym UŁ. Był Prodziekanem ds. Nauki Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego i Dziekanem Wydziału w latach 2001 – 2008. Od 2012 do 2016 roku ponownie pełnił funkcję Dziekana Wydziału. Obecnie jest kierownikiem Katedry Socjologii Wsi i Miasta. Jego główne kierunki badawcze i zainteresowania naukowe to socjologia zbiorowości terytorialnych, kapitał społeczny, procesy globalizacji i partycypacja społeczna.


Kompetencje Prorektora ds. współpracy krajowej i międzynarodowej


Do zakresu działania prorektora do spraw współpracy krajowej i międzynarodowej należą sprawy:

  1. realizacji współpracy Uczelni z zagranicznymi instytucjami naukowymi i dydaktycznymi (umowy o współpracy, wyjazdy i przyjazdy pracowników, studentów i doktorantów wynikające z tych umów),
  2. dotyczące realizacji zadań wynikających ze współpracy Uczelni z instytucjami gospodarczymi, organami administracji państwowej i samorządowej, otoczeniem społecznym i kulturowym,
  3. organizacji i przyjmowania oficjalnych wizyt zagranicznych, a także przedstawicieli instytucji krajowych, z którymi uczelnia współpracuje lub zamierza podjąć współpracę,
  4. przynależności Uczelni i pracowników do międzynarodowych organizacji,
  5. nadzoru nad działalnością związaną z promocją i informacją Uczelni,
  6. dotyczące innych działań wiążących się z przydzielonym zakresem kompetencji lub zlecone przez rektora na podstawie udzielonych pełnomocnictw.