Rektor UŁ

UTWORZONO2015-09-22 11:29, Przemysław Sosiński OSTATNIA MODYFIKACJA2019-12-06 12:58, Natalia Halicka


Prof. dr hab. Antoni Różalskirektor2


W UŁ pracuje od 1976 r. W 1991 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w 1996 r. tytuł naukowy profesora.

Od 1997 r. kieruje Zakładem Immunobiologii Bakterii. W 2002 r. objął stanowisko profesora zwyczajnego w UŁ. Od 2010 jest kuratorem w Zakładzie Mikrobiologii Ogólnej w Instytucie Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii UŁ.Zainteresowania naukowe - specjalizacje


 • badania immunochemiczne lipopolisacharydu (endotoksyny) bakterii
 • czynniki wirulencji bakterii powodujących zakażenia dróg moczowych


Wykształcenie


 • 1976 r. magister biologii w zakresie mikrobiologii (Uniwersytet Łódzki)
 • 1984 r. doktor biologii (Uniwersytet Łódzki)
 • 1991 r. doktor habilitowany biologii (Uniwersytet Łódzki)
 • 1996 r. profesor (Uniwersytet Łódzki)
 • 2002 r. profesor zwyczajny (Uniwersytet Łódzki)


Sprawowane funkcje akademickie i inne


 • kierownik Zakładu Immunobiologii Bakterii w Instytucie Mikrobiologii i Immunologii UŁ
 • kurator w Zakładzie Mikrobiologii Ogólnej w Instytucie Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii UŁ
 • kierownik w 4 grantach KBN/MNSW
 • prodziekan (1991-1993) i dziekan (1996-2002) Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UŁ
 • dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ (2002-2008)
 • członek Uniwersyteckiej Komisji Nauki
 • członek Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów i Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej oraz Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, Przewodniczący Wydziału III Nauk Matematyczno-Przyrodniczych ŁTN (2003-2009), od 2009 członek Prezydium Zarządu ŁTN, od 2015 r. Prezes ŁTN
 • członek Komitetu Mikrobiologii PAN (2007-2015), V-ce Przewodniczący (2003-2005)
 • v-ce Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Biologii Medycznej PAN w Łodzi (2004-2012), od 2012 r. Przewodniczący
 • od 2015 r członek Rady Naukowej Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
 • przewodniczący Rady Fundacji Centrum Innowacji – Akcelerator Technologii UŁ
 • przewodniczący Rady Wydawniczej UŁ
 • reprezentant UŁ w Zgromadzeniu Wspólników Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego Spółka z o.o.
 • reprezentant UŁ w Komisji ds. Rozwoju Łodzi Akademickiej Rady ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi
 • reprezentant UŁ w Komisji Konkursowej rozpatrującej wnioski o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego
 • koordynator realizacji dwóch projektów inwestycyjnych: "Modernizacja Wydziałów Biologii, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego" oraz "Centrum Informatyczno-Ekonometryczne Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego" finansowanych w ramach Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"


Nagrody i wyróżnienia


 • Złota Odznaka UŁ (1996)
 • Medal Uniwersytet Łódzki w Służbie Społeczeństwu i Nauce (2000)
 • Złoty Krzyż Zasługi (2000)
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2006)
 • Medal ŁTN (2014)
 • Nagrody naukowe: zespołowe za cykle publikacji - Sekretarza Naukowego PAN, Ministra - dwukrotnie i Rektora UŁ – sześciokrotnie
 • Nagroda Rektora UŁ za najlepszy podręcznik akademicki (2004)


Kompetencje Rektora:


1. Do zakresu działania rektora Uniwersytetu Łódzkiego należy ogólne kierownictwo i nadzór nad działalnością wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni oraz koordynacja ich pracy. Do kompetencji rektora należy w szczególności:

1) reprezentowanie UŁ na zewnątrz (w kraju i za granicą),

2) podejmowanie decyzji dotyczących mienia i gospodarki Uczelni,

3) sprawowanie nadzoru nad administracją i gospodarką Uczelni,

4) sprawowanie nadzoru nad działalnością dydaktyczną i badawczą Uczelni,

5) zapewnienie przestrzegania prawa i porządku w Uniwersytecie oraz ustalanie regulaminów wewnętrznych,

6) prowadzenie polityki kadrowej i finansowej,

7) zwoływanie posiedzeń kolegium rektorskiego i senatu oraz przewodniczenie ich obradom,

8) powoływanie rzeczników dyscyplinarnych w Uczelni,

9) powoływanie stałych i doraźnych komisji rektorskich,

10) sprawowanie kontroli wewnętrznej,

11) zapewnianie obrony i bezpieczeństwa informacji, w tych ochrony informacji niejawnych,

2. Rektor kieruje Uczelnią przy pomocy prorektorów i kanclerza.