Senat UŁ

UTWORZONO2015-10-09 10:35, Małgorzata Stachurska-Skorzycka OSTATNIA MODYFIKACJA2020-06-15 15:26, Aneta Danowicz

Skład Senatu UŁ na kadencję 2016 - 2020

Władze rektorskie

 • Rektor – Prof. dr hab. Antoni Różalski
 • Prorektor ds. kształcenia – Prof. dr hab. Sławomir Cieślak
 • Prorektor ds. studenckich – Dr hab. Tomasz Cieślak, prof. UŁ
 • Prorektor ds. współpracy krajowej i międzynarodowej – Dr hab. Paweł Starosta, prof. UŁ
 • Prorektor ds. ekonomicznych – Dr hab. Grzegorz Urbanek, prof. UŁ
 • Prorektor ds. nauki – Prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska


Władze dziekańskie

 • Dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska – Prof. dr hab. Andrzej Kruk
 • Dziekan Wydziału Chemii – Prof. dr hab. Sławomira Skrzypek
 • Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego – Dr hab. Rafał Matera, prof. UŁ
 • Dziekan Wydziału Filologicznego – Prof. dr hab. Joanna Jabłkowska
 • Dziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego – Prof. dr hab. Maciej Kokoszko
 • Dziekan Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej – Prof. dr hab. Paweł Maślanka
 • Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki – Prof. dr hab. Marcin Studniarski
 • Dziekan Wydziału Nauk Geograficznych – Dr hab. Bogdan Włodarczyk, prof. UŁ
 • Dziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu – Prof. dr hab. Danuta Urbaniak-Zając
 • Dziekan Wydziału Prawa i Administracji – Dr hab. Agnieszka Liszewska, prof. UŁ
 • Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych – Dr hab. Ryszard Machnikowski, prof. UŁ
 • Dziekan Wydziału Zarządzania – Dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ

Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego

 • Prof. dr hab. Maria Bryszewska (W. BiOŚ)
 • Prof. dr hab. Katarzyna Lisowska (W. BiOŚ)
 • Dr hab. Magdalena Małecka, prof. UŁ (W. Ch.)
 • Prof. dr hab. Bartłomiej Pałecz (W. Ch.)
 • Prof. dr hab. Monika Marcinkowska (W. Ek-Soc.)
 • Dr hab. Agnieszka Golczyńska-Grondas, prof. UŁ (W. Ek-Soc.)
 • Prof. dr hab. Ryszard Kluszczyński (W. Fil)
 • Dr hab. Artur Gałkowski, prof. UŁ (W. Fil)
 • Dr hab. Ivan Petrov, prof. UŁ (W. Fil)
 • Prof. dr hab. Zbigniew Anusik (W. F-H)
 • Dr hab. Janusz Kaczmarek, prof. UŁ (W. F-H)
 • Dr hab. Paweł Caban, prof. UŁ (W. Fiz. i Inf. Stos.)
 • Prof. dr hab. Ilona Zasada (W. Fiz. i Inf. Stos.)
 • Dr hab. Jacek Hejduk, prof. UŁ (W. Mat. i Inf.)
 • Dr hab. Aleksandra Orpel, prof. UŁ (W. Mat. i Inf.)
 • Dr hab. Ewa Świerczewska-Gładysz, prof. UŁ (W. NG)
 • Dr hab. Stanisław Mordwa, prof. UŁ (W. NG)
 • Prof. dr hab. Eleonora Bielawska-Batorowicz (W. NoW)
 • Dr hab. Grzegorz Michalski, prof. UŁ (W. NoW)
 • Prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki (W. PiA)
 • Dr hab. Mirosław Włodarczyk, prof. UŁ (W. PiA)
 • Prof. dr hab. Alicja Stępień-Kuczyńska (W. SMiP)
 • Prof. dr hab. Tomasz Domański (W. SMiP)
 • Dr hab. Joanna Cewińska, prof. UŁ (W. Zarz.)
 • Prof. dr hab. Ewa Walińska (W. Zarz.)

Pozostali nauczyciele akademiccy – przedstawiciele wydziałów

 • dr Adam Cygankiewicz (W. BiOŚ)
 • dr Krzysztof Prawicki (W. Ch.)
 • dr Jarosław Marczak (W. Ek-Soc.)
 • dr Kirił Marinow (W. F-H)
 • dr Artur Hłobaż (W. Fiz. i Inf. Stos.)
 • dr Marek Badura (W. Mat. i Inf.)
 • dr Wojciech Tołoczko (W. NG)
 • dr Michał Siniarski-Czaplicki (W. NoW)
 • dr Wojciech Robaczyński (W. PiA)
 • vacat (W. SMiP)
 • dr Maria Czajkowska (W. Zarz.)

Nauczyciele akademiccy z pozostałych jednostek niebędących podstawowymi jednostkami uczelni (niebędących wydziałami)

 • mgr Wojciech Bachliński (Jednostki Międzywydziałowe)
 • mgr Leszek Piąstka (Jednostki Pozawydziałowe)

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

 • Teresa Kaniewska (Jednostki Ogólnouczelniane)
 • inż. Zbigniew Zdrojewski (Administracja)

Doktoranci

 • mgr Anna Lichota

Studenci

 • Piotr Pidanty (W. Ek-Soc.)
 • Łukasz Ditrych (W. Zarz.)
 • Adrian Pałka (W. Zarz.)

Stali uczestnicy obrad

 • Kanclerz Uniwersytetu Łódzkiego
 • Kwestor Uniwersytetu Łódzkiego
 • Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego
 • Dziekan Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim
 • Przedstawiciel Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność”
 • Przedstawiciel Rady Zakładowej ZNP
 • Sekretarz Senatu – Kierownik Biura Rektora


Kompetencje Senatu

 1. uchwalanie i zmiana statutu;
 2. uchwalanie regulaminu studiów;
 3. uchwalanie strategii Uniwersytetu i zatwierdzanie sprawozdania z jej realizacji;
 4. powoływanie członków rady uczelni;
 5. opiniowanie kandydatów na rektora;
 6. przeprowadzanie oceny funkcjonowania Uniwersytetu;
 7. formułowanie rekomendacji dla rady uczelni i rektora w zakresie wykonywanych przez nich zadań;
 8. nadawanie tytułu doktora honoris causa, uroczyste odnowienie doktoratów oraz nadawanie medali Uniwersytetu;
 9. ustalanie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia i na kształcenie specjalistyczne;
 10. ustalanie programów studiów i studiów podyplomowych;
 11. uchwalanie regulaminów szkół doktorskich, zasad rekrutacji oraz ustalanie programów kształcenia w szkołach doktorskich;
 12. określanie sposobu potwierdzania efektów uczenia się;
 13. wskazywanie kandydatów do instytucji przedstawicielskich środowiska szkolnictwa wyższego i nauki;
 14. wykonywanie, zgodnie z właściwymi przepisami, zadań związanych z:
  1. przypisywaniem poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych,
  2. włączeniem do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych i innych form kształcenia;
 15. zatwierdzanie statutu federacji Uniwersytetu z publiczną uczelnią akademicką, instytutem badawczym, instytutem Polskiej Akademii Nauk lub instytutem międzynarodowym;
 16. uchwalanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych Uniwersytetu, z zastrzeżeniem zasad wynikających z odrębnych przepisów;
 17. ustalanie zasad działania Uniwersytetu oraz wytycznych dla wydziałów w zakresie wykonywania podstawowych zadań Uniwersytetu;
 18. wyrażanie zgody na zawarcie przez rektora umowy o współpracy z podmiotem zagranicznym;
 19. wyrażanie zgody na utworzenie akademickiego inkubatora przedsiębiorczości w formie jednostki ogólnouczelnianej lub spółki kapitałowej lub centrum transferu technologii w formie jednostki ogólnouczelnianej oraz zatwierdzanie ich regulaminów;
 20. wyrażanie opinii w sprawie utworzenia i likwidacji filii Uniwersytetu;
 21. ustalanie zasad nabywania, zbywania i obciążania papierów wartościowych w zakresie nieuregulowanym odrębnymi przepisami;
 22. wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie mienia Uniwersytetu, jeżeli wymagają tego odrębne przepisy;
 23. wyrażanie zgody na utworzenie przez Uniwersytet lub przystąpienie Uniwersytetu do spółki, spółdzielni lub innej organizacji gospodarczej oraz utworzenie spółki;
 24. uchwalanie planu rzeczowo-finansowego;
 25. opiniowanie utworzenia, przekształcenia i likwidacji wydziałów;
 26. wyrażenie zgody na przystąpienie Uniwersytetu do Sieci Uniwersytetów Europejskich;
 27. wykonywanie innych zadań określonych w statucie i przepisach prawa powszechnie obowiązującego.